Cursus Inleiding Systeemtherapie 60 uur

Type cursus
De cursus wordt gegeven als postacademische nascholing.

De cursus vormt tevens een onderdeel van de opleiding tot geregistreerd systeemtherapeut. Als u na deze cursus de cursus Systeemtherapie Verdieping van 72 uur volgt, dan hebt u de gehele Basiscursus Systeemtherapie van 132 uur doorlopen, incl. Module Wetenschap.

Beroepsgroep
Psychologen, GZ-psychologen ( i.o), klinisch psychologen (i.o.) (ortho)pedagogen, psychotherapeuten (i.o.), hbo opgeleiden met relevante vooropleiding en master.

Vooropleiding
Als u deze cursus volgt als onderdeel van de opleiding tot systeemtherapeut in het kader van de NVRG, dan is het aan te raden om bij de NVRG na te gaan of uw vooropleiding past binnen de toelatingscriteria van de NVRG

Omschrijving:
Aan het einde van deze cursus weet u wat systeemtherapie inhoudt, kunt u een systeemtaxatie uitvoeren en hebt u enkele basisinterventies geleerd.

Doel van de cursus
Er is zicht op de oorsprong en de ontwikkeling van het systemisch denken
U hebt kennis van de inhoud en betekenis van enkele perspectieven
Het beschrijven van sociale systemen in termen van structuur, organisatie en interactieprocessen
Vertrouwd raken met het contextgericht denken en waarnemen
U kunt een systemische taxatie uitvoeren
Het opstellen van circulaire hypothesen
Het hanteren van enkele basistechnieken
Het herkennen van aspecten van de eigen ontwikkelingsgeschiedenis en de invloed daarvan op zichzelf als behandelaar 

Inhoud van de cursus
De cursus start met de ontwikkeling van de systeemtheorie en met belangrijke basisbegrippen van de systeemtheorie. Deze brede visie wordt vervolgens concreet toegepast op het gezin als systeem. Daardoor kunnen de systeembegrippen meer gaan leven; de begrippen krijgen concreet betekenis.

In de loop van de cursus worden deze begrippen tevens toegepast op de werkcontext en de behandelcontext. Daardoor wordt heel duidelijk hoe de context van de cliënt(systemen) en de context van de behandelaar in elkaar grijpen en hoe dat benut kan worden in de samenwerking met de cliënt(systemen).

Er zijn verschillende visies op systeemtherapie. De verschillende visies op systeemtherapie zijn bekend onder de naam perspectieven. In deze cursus worden die perspectieven behandeld die het meeste aansluiten bij de basiskennis van de systeemvisie: het communicatief perspectief, het structureel perspectief, het gezinsontwikkelingsperspectief en het multigenerationeel perspectief. Deze zijn meteen toe te passen in de praktijk.

In de cursus komen de bouwstenen aan bod die nodig zijn om een systemische hypothese op te kunnen stellen. Het kunnen formuleren van een systemische hypothese ( ook wel circulaire hypothese genoemd) is een belangrijke basisvaardigheid. De hypothese komt immers steeds terug als uitgangspunt voor het professioneel handelen.

In de cursus wordt aandacht besteed aan de multiculturele invalshoek. De culturele achtergrond speelt immers een belangrijke rol in systemen. Systeemvisie gaat over betekenisgeving. Gedrag krijgt betekenis binnen de sociaal culturele context. Het is dan ook van belang de sociaal culturele context erbij te betrekken.

Er worden diverse basistechnieken besproken en er is ruim gelegenheid ermee te oefenen.

Werkwijze
In de cursus is er afwisseling tussen bespreking van de theorie, rollenspelen, filmmateriaal, oefeningen. Er wordt veel aandacht besteed aan de vertaalslag van het geleerde naar de praktijk, waarbij er ruimte is om te bespreken wat een en ander betekent voor de specifieke werkcontext waarin je werkt.

Toetsing
De cursus wordt afgerond met een toets. De toets bestaat uit een schriftelijke beschrijving van een cliëntsysteem waarbij hetgeen geleerd is in de cursus wordt toegepast.

Docent
Astrid Wetzels, psychotherapeut, systeemtherapeut, NVRG- erkend supervisor en erkend opleider NVRG, erkend supervisor NVP

Aan te schaffen literatuur:
Handboek Systeemtherapie (2014),  J. van Lawick, E.Reijmers, A. Savenije, Utrecht De Tijdstroom.

Daarnaast worden er artikelen beschikbaar gesteld

Aantal deelnemers
maximaal 14

Accreditatie

NVRG: de cursus is erkend door de NVRG (60 punten)

NIP Kinder – en Jeugdpsycholoog
Behandeling 30
Diagnostiek 20
Overig 10
Herregistratie 60 

SKJ herregistratie Master psychologen en orthopedagogen
Behandeling 30
Diagnostiek 20
Overig 10
Herregistratie 60

NVO Orthopedagoog Generalist
Behandeling 30
Diagnostiek 20
Overig 10
Herregistratie 60 

Duur van de cursus
De cursus bestaat uit 10 dagen van 6 lesuren 

Start cursus
Er staat momenteel geen cursus gepland

Data
Er staat momenteel geen cursus gepland

Reservedatum:

Locatie: Breda

Informatie en aanmelding: info@kingnascholing.nl

Inhoudelijke vragen: info@astridwetzels.nl